#R4Sentrevista a Lluch Essence

Lluch Essence, una empresa familiar i compromesa amb el futur

Lluch Essence és una empresa familiar fundada l’any 1950 que obté i distribueix matèries primeres per a la indústria de les aromes i les fragàncies. Actualment, hi treballen més de 180 persones, factura al voltant de 100M d’euros anuals i està present en més de 60 països dels 5 continents. Compta amb una cadena de valor de més de 300 empreses proveïdores i més de 850 empreses clients. Entre la seva cartera de productes, formada per més de 3.000 referències, s’hi poden trobar productes naturals (olis essencials), aïllats naturals (químics aromàtics naturals) i línies de productes orgànics certificats amb diversos segells com l’ECOCERT orgànic i el CCPAE orgànic.

Impulsada pel seu alt compromís amb el desenvolupament sostenible, ha estat una de les empreses participants i finishers del programa d’Entrenament en Valor Compartit i Mesura dels Resultats MA&S amb l’eina BIA que s’ha impulsat des del Beauty Cluster i ACCIÓ i amb la col·laboració de R4S.  

Avui entrevistem a la Mar Mulero, Regulatory Affairs Manager de Lluch Essence, amb una àmplia experiència en el sector químic i que treballa per assegurar la seguretat i qualitat dels productes i els processos de Lluch Essence des del 2019.

Una visió global cap a la sostenibilitat

Amb quin propòsit neix Lluch Essence i quin és el vostre compromís amb la sostenibilitat? Actualment, en quines àrees (emissions, traçabilitat, residus, digitalització, accessibilitat)? Com esteu integrant la sostenibilitat a la vostra organització?

Lluch Essence és una empresa familiar amb una tradició de més de 70 anys subministrant aromes i fragàncies a la industria de la perfumeria, cosmètica, alimentació humana i animal. El nostre ADN és una mescla de compromís, honestedat, transparència, esforç, rigor i una clara vocació de servei. El nostre gran expertise, les relacions forjades al llarg dels anys d’activitat i les aliances estratègiques ens permeten entendre i satisfer les necessitats dels nostres grups d’interès, tot garantint simultàniament la conservació del nostre entorn, sent percebuts com un aliat i agent del canvi al llarg de la cadena de valor.

Lluch Essence neix amb la missió d’assegurar als seus grups d’interès un subministrament ininterromput dels millors productes, garantint els més alts estàndards de seguretat i qualitat, traçabilitat i excel·lència operativa. I amb el propòsit d’impulsar el sector d’aromes i fragàncies cap a un futur sostenible.

El compromís sostenible de Lluch Essence és inqüestionable. Entenem la sostenibilitat com la capacitat de perdurar, de garantir les necessitats presents sense comprometre les futures, posant al centre de la nostra estratègia les tres àrees d’impacte o dimensions de creació de valor: persones, planeta i prosperitat, alineats amb el marc d’actuació de les Nacions Unides, els 17 objectius de desenvolupament sostenible i l’agenda 2030. El valor compartit està integrat en tota la organització d’una forma completament transversal.

Com a part de l’estratègia de sostenibilitat, els esforços i reptes de l’organització es troben focalitzats principalment en el càlcul i la compensació de les nostres emissions d’abast 1, 2 i 3, en la millora de la eficiència energètica de les nostres instal·lacions, en l’anàlisi del cicle de vida de producte i l’avaluació de la cadena de valor amb criteris ESG.

El nostre ADN és una mescla de compromís, honestedat, transparència, esforç, rigor i una clara vocació de servei

El projecte d’entrenament en valor compartir i l’estàndard B Corp

Heu estat participants en el projecte d’Entrenament en Valor Compartit i Mesura dels Resultats MA&S amb l’eina BIA que s’ha impulsat des del Beauty Cluster i ACCIÓ i amb la col·laboració de R4S. Què us va impulsar a formar-ne part?

Com a membres del Beauty Cluster vàrem rebre informació sobre el projecte d’entrenament en valor compartit que s’estava impulsant des del clúster, ens va semblar molt interessant i alineat amb el nostre compromís degut al grau d’adequació amb els projectes prioritzats com a part de l’estratègia de sostenibilitat de l’organització, especialment en la identificació i priorització d’oportunitats de negoci en la generació de valor compartit.

El nostre compromís és avaluat anualment per diferents índex de sostenibilitat (ECOVADIS, SEDEX, Right Supply…), monitoritzant la seva evolució, identificant àrees de millora i establint i prioritzant les accions o projectes estratègics a implementar. No obstant, al conèixer l’impacte de l’estàndard B Corp en organitzacions B2C, teníem molta curiositat per conèixer amb major profunditat el que suposa la integració i aplicació de l’estàndard en empreses del sector d’aromes i fragàncies, especialment en organitzacions B2B.

Creieu que els reptes en sostenibilitat que s’han plantejat en el marc del projecte es poden abordar de manera col·lectiva en el sector? De quina forma, quins agents i elements claus s’haurien d’involucrar?

Durant el transcurs del projecte, les diferents empreses participants hem pogut compartir els grans reptes que estem afrontant en aquests moments en matèria de Valor Compartit, generant un espai de treball ric i productiu. Vàrem identificar que alguns d’ells eren comuns i es podien abordar de forma col·lectiva.

Malgrat que cada organització disposa dels seus propis reptes i particularitats, degudes a la divergència d’empreses participants, com a sector és possible afrontar problemàtiques sectorials generant un major impacte, de forma col·lectiva, articulant una estratègia on es potenciï a totes les empreses de forma coordinada i complementària, contribuint a aconseguir els objectius globals definits.

L’èxit i execució d’aquestes iniciatives dependrà de la comunitat que es creï. Considerem que és clau que en aquest ecosistema no només hi participin empreses del sector, sinó també, altres institucions públiques o privades com organitzacions no governamentals, centres d’investigació, associacions i fins i tot empreses d’altres sectors.

Com us heu organitzat per utilitzar l’eina BIA? Quins beneficis us ha aportat treballar amb l’estàndard B Corp? Quins són els elements claus que recomaneu com a importants alhora d’iniciar el procés? Per què?

L’eina de gestió BIA ens ha permès identificar i ressaltar tant les àrees en les quals l’empresa té un bon acompliment social i mediambiental, com detectar oportunitats de millora en aquelles àrees de menor fortalesa, promovent la gestió del impacte de la organització. És una eina complexa, que requereix una inversió de temps significativa per comprendre el mètode d’avaluació i proporcionar la informació requerida, però al mateix temps il·lustra d’una forma transparent i clara quins aspectes tenen una major rellevància i han de ser prioritzats primerament.

Per tal de completa l’eina BIA, Lluch Essence ha comptat amb la col·laboració de l’equip de RSC, un agent intern clau i multidisciplinar que ha treballat per disposar de la informació requerida per l’eina, promovent la coordinació i col·laboració interna, fet que ha provocat una sensibilització sobre l’estàndard B Corp dins l’organització.

Les empreses B Corp tenen un nivell altament exigent i verificat d’acompliment social i mediambiental, i configuren un moviment corporatiu en ple creixement que persegueix fer sevir el poder de les empreses per donar resposta als reptes social i mediambientals del segle XXI. En aquesta línia, un dels principals beneficis ha estat consolidar la nostra comunitat sectorial i adonar-nos que compartim molts reptes, fet que ens permet definir estratègies per afrontar-los de forma conjunta i cooperativa.

Dos elements claus a tenir en consideració al iniciar el viatge B Corp són el temps i la cooperació, degut a la inversió de temps i recursos requerida.

Quin impacte creieu que ha tingut i tindrà la participació en aquest projecte en la cultura organitzativa de la vostra empresa i en el vostre model de negoci?

La participació de Lluch Essence en el projecte d’entrenament en valor compartit ha estat clau per comprendre la necessitat i priorització d’alguns aspectes rellevants com la importància de tenir un model de negoci d’impacte, un propòsit clarament definit o el relat estratègic en sostenibilitat.

També ha posat en valor l’alt compromís de l’organització amb la sostenibilitat i com els projectes prioritzats en les diferents àrees d’impacte social, medi ambient i bon govern estan alineats amb l’estàndard B Corp.

El fet d’haver obtingut una puntuació suficient com per poder optar a la certificació B Corp (puntuació mínima de 80 punts) després de realitzar l’avaluació a través de l’eina de gestió BIA, posa en valor el lideratge sostenible de la organització i la feina realitzada durant tots aquests anys, evidenciant com d’integrat està el valor compartit i com de ferm és el nostre compromís.

“Malgrat que cada organització disposa dels seus propis reptes i particularitats, com a sector és possible afrontar problemàtiques sectorials generant un major impacte, de forma col·lectiva”

Visió de futur

Quins són els objectius que es planteja Lluch Essence en un futur en termes de sostenibilitat? Quins són els principals reptes o dificultats que identifiqueu per a assolir-los? I quins recursos, agents o elements caldria involucrar per a fer-ho amb èxit?

Alineat amb l’estratègia i el compromís sostenible, Lluch Essence ha definit una sèrie d’objectius i accions específiques a llarg termini com a part de la nostra proposta de valor que es troben emmarcades en les tres dimensions de generació de valor de la sostenibilitat: persones, planeta i prosperitat, que està alineat amb l’agenda 2030, tenint en consideració els objectius de desenvolupament sostenible establerts per les Nacions Unides.

Gràcies a la participació en el projecte d’entrenament en valor compartit, Lluch Essence ha establert com a objectiu optimitzar les seves aliances estratègiques sectorials, apostant per un creixement sostenible, buscant sinèrgies i punts de connexió per treballar en equip.